Islendik sahypada hasaba durmak üçin SMS habarlaryny alyň

SMS almak üçin wagtlaýyn telefon belgileri

Tassyklamagy talap edýän islendik sahypada hasaba alynmak üçin SMS habarlaryny alyň

SMS üçin wirtual telefon belgisi

SMS üçin nomer satyn alyň Hakyky e-poçta giriziň, hasap açyň we SMS işjeňleşdirme belgisini alyň.

Hasap ýazmak isleýärsiňiz, emma sahypa
tassyklanylmagyny talap edýärmi?

the site is requiring verification

Hyzmatymyz, SMS tassyklamasyndan aýlanyp geçmek üçin telefon belgisini üpjün eder . Barlamak kody bilen SMS almak üçin ulanyp bilersiňiz.

Barlag kody bolan tekst, saýlan belgiňize iberiler we sahypamyzda şahsy hasabyňyzda görkeziler.

Indi hasap açmak ýa-da web sahypalarynda hasaba durmak üçin şahsy belgiňizi ulanmakdan saklanyp bilersiňiz.

Kärende belgileri islendik sahypada ýa-da hyzmatda barlamaga kömek eder. Diňe 1 minutda onlaýn SMS habarlaryny alyň.

Aýratynlyklarymyz

80 + ýurtlar wirtual belgileri almak üçin biziň hyzmatymyzda elýeterlidir

Dürli ýurtlar

80 + ýurtlar wirtual belgileri almak üçin biziň hyzmatymyzda elýeterlidir: Germaniýa, ABŞ, Russiýa, Hytaý, Indoneziýa, Japanaponiýa, Fransiýa we ş.m. Geljekde wirtual sanlary kärendesine has ekzotik ýurtlar goşular.

phone numbers

Telefon belgisi 20 minut

Diňe gelýän tekst habarlary üçin töleýärsiňiz. Bu döwürde saýlanan belgä çäksiz SMS habarlary iberilip bilner.

Many services for sms

Köp hyzmatlar

Sanlar sahypada görkezilen ähli hyzmatlary işjeňleşdirmek üçin ulanylyp bilner. Gerekli birini saýlaň we onlaýn belgiňize SMS tassyklamasyny alyň. Soňra SMS koduny göçüriň we hasabyňyzy bellige alanyňyzda degişli setirde goýuň.

API documentation class=

Döredijiler üçin API

Programmalaryňyzy birleşdiriň, SMS habarlary üçin san alyň. Bir minutda müňlerçe SMS alyň we hasaplary sekuntda bellige alyň! Köp okalýan API bilen çalt we ýönekeý integrasiýa üçin SDK-ny ulanyň.

Protect full

Goramak

  • Şahsy durmuşyňyzy goramak üçin belgilerimizi ulanyň - özüňizi bermäň.
  • Kompaniýalaryň şahsy maglumatlaryňyzy täzeden satmagyna ýol bermäň.
  • onlinehli onlaýn sessiýalar üçin güýçli şifrlemek.
  • Cryptocurrency kabul edildi.

Islendik bellige alyş üçin wagtlaýyn belgini ulanyň

SMSVERIFY hasaba almak üçin amatly:

ok
Ulanyjy ähli sosial ulgamy ýaly barlap biler

Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Google+
we beýleki sosial ulgamlar.

ok
Bazar hasaplary

E-aýlag, Aliexpress, Amazon, Alibaba,
Wildabany, Tmall, Rakuten

ok
Habarçylarda hasaplar

Telegram, WhatsApp, Viber, WeChat,
Facebook, Snapchat, Skype, Line, Tencent, QQ we başgalar.

ok
E-poçta we hasaplar

Barlamagy teklip edýäris (Gmail, Google sesi,
Microsoft hasaby, Yahoo poçta) Islendik sahypa we hyzmatlar üçin SMS habarlary alyň

Sorag-jogaplar

Bu nähili işleýär?

ABŞ-da işleýän öýjükli telefon belgisine girmek üçin milli ykjam aragatnaşyk kärhanalary bilen işleýäris.
Hyzmatymyzyň üsti bilen, telefon belgisine girmegi haýyş edip, SMS habarlaryny almak üçin belgini ulanyp bilersiňiz.
Habarlar göni sahypamyzyň üsti bilen hasabyňyza iberiler.

Sanlaryňyz hakyky jübi telefonlarymy?

Hawa, bular hakyky ykjam belgiler. Olar wirtual däl we tekst ýa-da jaň barlamak arkaly islendik hyzmaty, platforma ýa-da sahypany barlamak üçin ulanylyp bilner. Jübi telefonyny üpjün edijiler bilen işleýäris, şonuň üçin SMS habarlaryny almak üçin hakyky telefon belgilerine girmegi haýyş edip bilersiňiz. Habarlar göni sahypamyzyň üsti bilen hasabyňyza iberiler.

Bahasy näçe?

Alnan SMS-iň bahasy $ 0.01-den başlaýar. Bir nomeri mugt alyp bilersiňiz.

Näçe san bar? (Olar üýtgeşikmi? Beýleki ulanyjylar meniň ulanýan nomerimi alýarlarmy?)

San diňe size berilýär. Bir nomeri iki gezek satmaýarys.

Internetde SMS habarlaryny almak üçin wirtual telefon belgisini nädip ulanyp bilerin?

Hyzmatymyzdaky wirtual telefon belgisine SMS almak üçin size:

  1. Sahypadaky sanawdan bir ýurt saýlaň.
  2. Jübi operatory saýlaň (size möhüm bolsa).
  3. Hasaby işjeňleşdirmek isleýän sahypaňyzy ýa-da hyzmaty saýlaň.

Soňra belgini göçüriň we saýlanan sahypadan SMS habarlaryny almak üçin ulanyň.
Birnäçe minutdan SMS hyzmatymyzyň degişli sahypasynda tekst ýa-da SMS kody alarsyňyz.
Indi wagtlaýyn telefon belgilerini kärendesine ulanyp, telefonsyz SMS habarlaryny nädip almalydygyny bilýärsiňiz.

Diliňizi saýlaň

Hyzmaty has gowulaşdyrmaga kömek ediň. Terjimede tapylan ýalňyşlyklary elektron poçtamyza iberiň: smsverify.pro@gmail.com

roralňyşlyk